QUẢN LÝ THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

QUẢN LÝ THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Quản lý thanh toán
Quản lý thanh toán

 Tạo thanh toán trực tiếp trên từng hợp đồng / đơn hàng . Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ hợp đồng / đơn hàng chuyển qua phiếu thanh toán

 Xem lịch sử thanh toán ngay trên hợp đồng / đơn hàng 

 Hệ thống tính toán lũy kế thông minh , giúp việc thanh toán hợp đồng có nhiều đơn hàng trở nên dễ dàng và chính xác

 Phiếu thanh toán sẽ lưu trữ đầy đủ thông tin : đối tượng thanh toán , hình thức , lý do , mã tham chiếu đến hợp đồng / đơn hàng, số tiền ....

Quản lý công nợ của khách hàng và của doanh nghiệp
Quản lý công nợ của khách hàng và của doanh nghiệp

 Công nợ sẽ hiển thị trên từng khách hàng và nhà cung cấp 

 Nội dung đầy đủ : mã hợp đồng / đơn hàng , tổng số tiền cần thanh toán , số tiền đã thanh toán , số tiền còn lại

 Cập nhật nhanh chóng : khi tạo phiếu thanh toán và thu chi hệ thống sẽ cập nhật công nợ một cách hoàn toàn tự động