XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Khởi Tạo Và Quản Lý Tài Chính Kế Toán
Khởi Tạo Và Quản Lý Tài Chính Kế Toán

 Quản lý các nguồn quỹ của công ty.

 Quản lý phiếu thu/phiếu chuyển/ phiếu chi theo danh sách.

 Chuyển đổi tiền giữa các nguồn quỹ vô cùng thuận tiện.

 Thanh toán tạm ứng theo đơn hàng và hợp đồng.

 Thanh toán tạm ứng từ nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp

 

Quản Lý Nhật Ký Thu Chi
Quản Lý Nhật Ký Thu Chi

 Quản lý lịch sử các phiếu thu chi trong hệ thống.

 Quản lý nhật ký thu chi theo đối tượng.

 Quản lý nhật ký thu chi theo loại thành toán / tạm ứng.

 

Báo Cáo Quản Trị Tài Chính Kế Toán
Báo Cáo Quản Trị Tài Chính Kế Toán

  Báo cáo quản trị theo năm.

  Báo cáo lãi lỗ theo năm.

  Báo cáo chỉ số tài chính, tổng thu, tổng chi, mức chênh lệch giữa thu và chi.

  Báo cáo loại thu, loại chi.

  Báo cáo nợ phải thu, nợ phải trả.

  Báo cáo tỷ suất chi trên doanh thu.

  Báo cáo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước.