QUẢN LÝ SMS MARKETING

QUẢN LÝ SMS MARKETING

Khởi Tạo SMS
Khởi Tạo SMS

 Quản lý chiến dịch SMS từng tháng, khoảng thời gian chính xác.

 Quản lý SMS hệ thống...

 Quản lý nhóm khách hàng nhận SMS...

Hỗ trợ gửi SMS từng khách hàng hoặc gửi toàn bộ khách hàng.

 Lưu mẫu SmS mà khách hàng đã tạo.

Mẫu SMS
Mẫu SMS

 Mẫu SMS đa dạng phong phú.

 Form thiết kế dễ thao tác.

Cung cấp một tập tin đa dạng về mẫu SMS...

Tự Động Gửi SMS
Tự Động Gửi SMS

  Thiết lập khoảng thời gian gửi SMS.

  Thống kê số lượng SMS , SMS đã gửi, SMS chưa gửi, SMS khách hàng đã đọc , SMS khách hàng chưa đọc và SMS khách hàng chưa trả lời.

  Hệ thống tự động gửi SMS khi đến ngày đã setup.