XÂY DỰNG VÀ ĐỒNG BỘ QUY TRÌNH MUA HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG VÀ ĐỒNG BỘ QUY TRÌNH MUA HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP

Quản Lý Nhà Cung Cấp
Quản Lý Nhà Cung Cấp

 Quản lý danh sách, thông tin nhà cung cấp.

 Gửi email đến nhà cung cấp để sắp sếp lịch hẹn.

 Cho phép thêm mới nhà cung cấp bằng file excel.

 Hỗ trợ xuất ra danh sách nhà cung cấp bằng file excel.

Quản Lý Hợp Đồng Mua Hàng
Quản Lý Hợp Đồng Mua Hàng

 Quản lý danh sách hợp đồng mua hàng.

 Hiển thị tình trạng của từng hợp đồng mua hàng.

 Tự tạo phiếu nhập sản phẩm khi đã lên hợp đồng.

 Quản lý lịch sử tạo đơn hàng, lịch sử tạm ứng và lịch sử thanh toán của hợp đồng mua hàng.

Quản Lý Đơn Hàng
Quản Lý Đơn Hàng

 Quản lý danh sách đơn hàng chặt chẽ.

 Tạo đơn hàng liên kết với hợp đồng.

 Quản lý lịch sử tạm ứng và lịch sử thanh toán của đơn hàng.

 Thảo luận trực tiếp trên đơn hàng.

Quản Lý Thanh Toán Tạm Ứng
Quản Lý Thanh Toán Tạm Ứng

 Quản lý danh sách thanh toán tạm ứng chặt chẽ.

 Tạo phiếu thanh toán tạm ứng từ đơn hàng hoặc hợp đồng.

 Tạo phiếu thanh toán tạm ứng từ nhân viên hoặc nhà cung cấp.

 Quản lý danh sách thanh toán tạm ứng chặt chẽ.

 Thanh toán tạm ứng được nhiều lần.

 Thống kê số tiền lũy kế của từng đợt tạm ứng thanh toán.