CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHO HÀNG

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHO HÀNG

QUẢN LÝ THÔNG TIN SẢN PHẨM
QUẢN LÝ THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Quản lý thông tin sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu.

 Quản lý sản phẩm dịch vụ nguyên liệu theo mã QRCode.

 Dễ dàng truy vấn, tìm kiếm thông tin.

 Quản lý tình trạng tồn kho của sản phẩm.

 Quản lý đơn hàng bán, hợp đồng bán của sản phẩm.

 Quản lý hình ảnh, tài liệu của sản phẩm.

 Dễ dàng truy vấn, tìm kiếm thông tin.

 Quản lý lịch sử thay đổi thông tin sản phẩm, giá thành.

 Quản lý kho, tồn đầu kì của sản phẩm.

 Quản lý cấu hình giá, khoảng thời gian áp dụng cấu hình giá.

QUẢN LÝ PHIẾU ĐIỀU CHUYỂN SẢN PHẨM
QUẢN LÝ PHIẾU ĐIỀU CHUYỂN SẢN PHẨM

 Quản lý việc điều chuyển sản phẩm từ kho này qua kho khác.

 Quản lý thời gian điều chuyển sản phẩm.

 Kiểm tra thông tin sản phẩm.

 Đính kèm file thông tin, dữ liệu điều chuyển.

QUẢN LÝ NHẬP XUẤT SẢN PHẨM
QUẢN LÝ NHẬP XUẤT SẢN PHẨM

 Quản lý nhập sản phẩm từ nhà cung cấp.

 Quản lý nhập thu hồi sản phẩm từ khách hàng.

 Quản lý nhân viên chịu trách nhiệm xuất sản phẩm.

 Nhập xuất sản phẩm theo đơn hàng và hợp đồng mua hoặc bán.

 Kiểm tra thông tin sản phẩm.

 Đình kèm file dữ liệu trong phiếu nhập xuất.