Quản lý mô hình MGM ( Members get members ) - Khách hàng giới thiệu khách hàng

Quản lý mô hình MGM ( Members get members ) - Khách hàng giới thiệu khách hàng

Khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
Khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới

 Mỗi khách hàng cũ sẽ có một tài khoản đăng nhập vào hệ thống để giới thiệu khách hàng mới

 Quản lý danh sách các khách hàng được giới thiệu 

 Hỗ trợ chuyển các khách hàng được giới thiệu thành khách hàng tiềm năng