QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KPI SALE

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KPI SALE

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ CHỈ TIÊU KPI
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ CHỈ TIÊU KPI

 

 Cho phép thêm, sửa, xóa từng tiêu chí chỉ tiêu KPI của doanh nghiệp.

 Cho phép tạo thông tin liên quan đến nhóm chỉ tiêu KPI.

 Cập nhật ghi chú liên quan đến chỉ tiêu KPI.

 Cập nhật tình trạng tiêu chí chỉ tiêu KPI.

KẾ HOẠCH GIAO CHỈ TIÊU KPI
KẾ HOẠCH GIAO CHỈ TIÊU KPI

 

 Hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng hỗ trợ xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu KPI theo kinh doanh.

 Cập nhật chi tiết số lượng nhân viên, phòng ban nhận chỉ tiêu KPI.

 Cập nhật chi tiết người theo dõi, đánh giá kế hoạch.

 Hiển thị chi tiết thời gian và tiến độ của việc hoàn thành kế hoạch giao chỉ tiêu KPI.

KẾT QUẢ GIAO CHỈ TIÊU KPI
KẾT QUẢ GIAO CHỈ TIÊU KPI

 

 Cập nhật thông tin chi tiết về kết quả đánh giá chỉ tiêu KPI của từng nhân viên.

 Thông tin chi tiết và kết quả đánh giá chỉ tiêu KPI của từng phòng ban.

 Thông tin chi tiết về phiếu đánh giá của từng user.

 Chấm điểm trung bình và xếp loại kết quả đánh giá chỉ tiêu KPI theo từng tiêu chí.