Quản lý khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp

Quản lý khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp

Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng

 Cho phép thêm khách hàng từ file Excel 

  Lưu trữ số lượng lớn thông tin về khách hàng: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ,....

 Xuất thông tin khách hàng nhanh chóng 

 Thông tin mua hàng của khách hàng được cập nhật và đồng bộ hoàn toàn với tính năng bán hàng

Quản lý mức độ tiềm năng của khách hàng
Quản lý mức độ tiềm năng của khách hàng

 Phân loại khách hàng theo mức độ tiềm năng 

 Quản lý và phân loại cơ hội bán hàng 

 Tự động thay đổi mức độ tiềm năng dựa trên tương tác với khách hàng

 

 

Quản lý liên lạc khách hàng
Quản lý liên lạc khách hàng

 Gửi mail và gọi điện cho khách hàng trực tiếp trên hệ thống 

 Xem lịch sử chăm sóc khách hàng 

 Quản lý nhân viên phụ trách