Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng toàn diện
Quản lý đơn hàng toàn diện

 Lưu trữ đầy đủ thông tin của đơn hàng : mã đơn hàng, loại đơn hàng, ngày giao hàng, đối tác giao hàng, giá trị đơn hàng, người phụ trách …

 Tự động tạo phiếu xuất kho sau khi đơn hàng được duyệt

 Bộ lọc nâng cao giúp tìm kiếm và sắp xếp đơn hàng nhanh chóng và gọn gàng

 

Quản lý thanh toán đơn hàng
Quản lý thanh toán đơn hàng

 Tạo thanh toán trực tiếp trên từng đơn hàng

 Xem lịch sử thanh toán ngay trên đơn hàng

 Hệ thống tính toán lũy kế thông minh , giúp việc thanh toán đơn hàng nhiều lần trở nên dễ dàng