Quản lý các cơ hội bán hàng

Quản lý các cơ hội bán hàng

Phân loại theo mức độ tiềm năng
Phân loại theo mức độ tiềm năng

 Các cơ hội được phân chia theo mức độ tiềm năng và xác xuất thành công

 Mức độ tiềm năng sẽ thay đổi dựa trên mức độ tương tác giữa khách hàng và nhân viên 

 

Quản lý thông tin cơ hội bán hàng
Quản lý thông tin cơ hội bán hàng

 Quản lý sản phẩm trong cơ hội bán hàng

 Xem lịch sử liên hệ , nhật ký hoạt động của nhân viên với từng cơ hội

 

Chuyển đổi cơ hội
Chuyển đổi cơ hội

 Tạo báo giá trực tiếp từ cơ hội bán hàng

 Tạo hợp đồng và đơn hàng trực tiếp từ cơ hội bán hàng

 Xem và quản lý lịch sử báo giá , hợp đồng , đơn hàng trên từng cơ hội bán hàng